Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Odpylacze centralne serii BOWWZ-45

Odpylacze centralne serii BOWWZ-45 zajmują poczesne miejsce wśród wielu typów urządzeń oferowanych od ponad 26 lat przez AEROTECH - Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. z Mysłowic. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie odpylacze stanowiskowe są zbyt małe lub gdzie ilość odpadu jest zbyt wielka.

Budowa odpylacza
Odpylacze serii BOWWZ-45 są odpylacza-mi workowymi, nadciśnieniowymi, z mecha­niczną regeneracją rękawów filtracyjnych. Rękawy filtracyjne pracują zewnętrzną stro­ną (powietrze przepływa od zewnątrz do we­wnątrz rękawa), co znakomicie ułatwia otrze­panie nagromadzonego na ich powierzchni odpadu. System regeneracji wstrząsowej (drgania) przeprowadzany jest okresowo, najlepiej przy wyłączonych wentylatorach ciągu. Seria uderzeń wywołujących drgania realizowana jest przy pomocy siłowników pneumatycznych. Nad przebiegiem procesu regeneracji czuwa elektroniczny sterownik. Rękawy filtracyjne podczepione do położo­nej w górnej części odpylacza płyty sitowej są naciągnięte na dole do ram wibracyjnych. Stalowe pierścienie wzmacniające rękawy zapobiegają ich deformacji. Montaż ręka­wów do płyty sitowej realizowany jest za pomocą pierścieni rozprężnych gwarantu­jących szczelność połączenia i odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
Obudowa odpylacza jest wykonana w cało­ści z blach ocynkowanych i łączona poprzez skręcanie śrubami. Szczelność połączenia jest zagwarantowana poprzez zastosowanie systemu uszczelnień masami chemiczny­mi. Obudowa jest konstrukcji modułowej, umożliwiającej składanie odpylacza o ocze­kiwanym przepływie, po długości. Jedynym ograniczeniem jest długość środka trans­portowego, którym odpylacz ma być prze­wożony. W jednym module mieści się 45 szt. rękawów filtracyjnych o łącznej powierzch­ni filtracji 84 m2.
W dolnej części obudowy zlokalizowany jest lej zsypowy, w którym znajduje się wy-garniacz zgrzebłowy do ciągłej ewakuacji odpadu. W zależności od długości odpylacza pod lejem zsypowym zamontowane są jeden lub kilka dozowników celkowych do ewaku­acji odpadu poza przestrzeń odpylacza, bez jego rozszczelnienia. Nad płytą sitową zlokalizowana jest ko­mora wylotowa, której zadaniem jest wy­prowadzenie oczyszczonego powietrza poza odpylacz. W wielu przypadkach konieczne jest za­stosowanie komory wlotowej - rozprężnej do odpylacza. Jest to jeden modul (nieco niższy niż wszystkie pozostałe) pozbawiony rękawów filtracyjnych, do którego wprowa­dzone są wloty od poszczególnych wentyla­torów. Znaczna objętość komory wlotowej umożliwia uspokojenie przepływu wielu strug powietrza wlotowego i wstępną sepa­rację odpadu.
Część dolna odpylacza (lej zsypowy) wraz z wygarniaczem zgrzebłowym, dozownika­mi celkowymi, ramami wibracyjnymi mon­towana jest w zakładzie w całości. Górna część obudowy montowana jest na placu bu­dowy w miejscu zainstalowania odpylacza.

Zasada działania
Odpylacze tej serii współpracują z trans­portowymi wentylatorami ciągu. Powietrze wraz z odpadem odciągane od maszyn prze­chodzi przez wentylatory i jest kierowane do wnętrza odpylacza. Odpad jest separo­wany wstępnie w komorze wlotowej. Cięż­kie frakcje opadają na dno leja zsypowego. Następnie powietrze oraz lekkie frakcje odpadu kierowane są wzdłuż odpylacza na rękawy filtracyjne, gdzie następuje koń­cowy proces oczyszczania. Zatrzymany na rękawach odpad opada grawitacyjnie na dno leja zsypowego. Okresowo przeprowa­dzany proces regeneracji rękawów filtra­cyjnych drganiami mechanicznymi ułatwia opadanie odpadu na dno leja zsypowego. Usytuowane tuż nad dnem, na specjalnych prowadnicach, zgrzeblą wygarniacza prze­suwają odpad w stronę dozownika celko-wego. Obracający się dozownik ewakuuje odpad poza przestrzeń odpylacza, nie powo­dując jego rozszczelnienia. Za dozownikiem celkowym odpad może być dalej ewakuo­wany albo grawitacyjnie, albo transportem mechanicznym lub pneumatycznym. Po oczyszczeniu powietrze opuszcza odpylacz kanałami wylotowymi i może być kierowa­ne albo do atmosfery, albo do kanału na­wrotu powietrza do hal.

Bezpieczeństwo pracy
Produkowane przez AEROTECH urzą­dzenia spełniają wymagania dyrektyw unij­nych i polskich przepisów. Szczególnie w zakresie przepisów dotyczących urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Konstrukcja obudowy odpylacza jest za­bezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia otworami dekompresyjnymi, wyposażonymi w atestowane płytki bez­pieczeństwa. Ciśnienie ewentualnej we­wnętrznej eksplozji zostanie wyprowadzone bezpiecznie poza obudowę odpylacza, powo­dując jedynie jej deformację, a nie powodu­jąc jej rozerwania. Z tego powodu niezmier­nie istotna jest lokalizacja odpylacza na terenie zakładu, umożliwiająca bezpieczne wyprowadzenie strugi ognia, fali ciśnienia, promieniowania cieplnego, rozrzutu odłam­ków i innego niebezpiecznego uwolnienia materiałów w specjalnie wyznaczoną strefę, bezpieczną dla ludzi i mienia.
Wewnętrzna eksplozja zostanie skutecznie zatrzymana w obrębie odpylacza i nie będzie przeniesiona do innych przestrzeni. I tak na wlotach do odpylacza zastosowano klapy zwrotne, które uniemożliwiają przeniesienie się ciśnienia eksplozji rurami poprzez wen­tylatory w kierunku odpylanych obrabiarek. Klapy zwrotne budowane są przed komorą wlotową. Atestowane dozowniki celkowe sku­tecznie zatrzymają przeniesienie się ciśnie­nia eksplozji w kierunku urządzeń odbioru i transportu odpadu (kontenery, przenośniki ślimakowe, transport pneumatyczny itp.). Specjalny wylot labiryntowy wyposażony w płytki bezpieczeństwa uniemożliwi przenie­sienie się ciśnienia eksplozji do hali produk­cyjnej kanałami nawrotu powietrza. Wylot labiryntowy montowany jest na wylocie z odpylacza pomiędzy jego obudową a klapą przeciwpożarową zamontowaną w ścianie hali, w ciągu kanałów nawrotu powietrza.
W konstrukcji odpylacza wyeliminowano wszystkie potencjalne źródła zapłonu mie­szaniny pyłowo-powietrznej.

Wyeliminowano elektryczność statyczną poprzez zastosowanie materiałów filtracyj­nych przewodzących oraz ekwipotencjali-zację wszystkich części odpylacza. Zasto­sowano odpowiednio dobrane tworzywa sztuczne.
Elementy ruchome zaprojektowano tak, aby w żadnym stanie pracy normalnej lub awaryjnej nie wystąpiło zagrożenie iskier wytwarzanych mechanicznie lub nie pojawi­ły się gorące powierzchnie w wyniku tarcia.
Urządzenia elektryczne zaprojektowano i wykonano w sposób zgodny z przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrek­tyw Atex.
Pozostałe efektywne źródła zapłonu zwią­zane bezpośrednio z lokalizacją odpylacza w konkretnym miejscu takie jak prądy błą­dzące i katodowa ochrona przed korozją, fale elektromagnetyczne, ultradźwięki, pro­mieniowanie jonizujące, uderzenia pioruna, płomienie i gorące gazy czy reakcje egzoter­miczne są brane pod uwagę przy konkret­nym, indywidualnym przypadku lokalizacji. Stosowne zalecenia w tych sprawach wyda­wane są potencjalnym inwestorom.
Aby podnieść bezpieczeństwo odpylacza, do minimum ogranicza się w nim stężenie substancji palnych w postaci odpadów ma­teriałów drewnopochodnych. Ciągła i sku­teczna ewakuacja odpadu powoduje, że we wnętrzu odpylacza znajduje się określona i minimalnie konieczna ilość odpadu. Sku­teczna regeneracja rękawów filtracyjnych służy również do ograniczenia tego stęże­nia.
Nad poprawnością pracy całego systemu, którego elementem jest odpylacz, czuwa programowany sterownik elektroniczny. Dzięki jego funkcjom możliwa jest realiza­cja kolejności bezpiecznych włączeń i wyłą­czeń poszczególnych urządzeń, następstw i zwłok czasowych pomiędzy tymi operacja­mi, blokada działań niepożądanych, nadzór nad poprawnością pracy itp.
Potencjalne niebezpieczeństwo pożaru wewnątrz odpylacza może zostać ograni­czone poprzez zastosowanie systemów wykrywania iskier. Sam odpylacz wyposażo­ny jest w wewnętrzne dysze do podawania mgły wodnej. Pion zasilający te urządzenia wyprowadzony jest na zewnątrz obudowy odpylacza i instalowany w miejscach okre­ślonych przepisami.
Wszelkie pozostałe zagrożenia, m.in. elek­tryczne lub mechaniczne wyeliminowano w konstrukcji tej serii odpylaczy w całości, zgod­nie ze stosownymi dyrektywami unijnymi.

Zasady doboru odpylaczy
Dobór odpylacza najlepiej jest zlecić fir­mie AEROTECH. Dobór ten jest nieodpłat­ny. Dla potrzeb przeprowadzenia tego dobo­ru należy wypełnić stosowną ankietę. Już to zadanie zniechęca niektórych inwestorów. Dlatego należy podkreślić, że dane, jakie na­leży ustalić przed doborem odpylacza, mają podstawowe znaczenie dla samego doboru, ale również dla kosztów przyszłej eksploa­tacji odpylacza.
Najistotniejsze dane, jakie należy ustalić w procesie doboru, to:
a) rodzaj materiału drzewnego, jeżeli jest ich kilka, to strukturę ilościową poszcze­gólnych rodzajów;
b) skład ziarnowy poszczególnych materia­łów - wystarczy przesłać próbki;
c) ilość produkowanego odpadu w różnych jednostkach czasu (na miesiąc, na zmianę i wielkość szczytowa);
d) istniejący lub oczekiwany sposób groma­dzenia i gospodarowania odpadem;
e) zestawienie obrabiarek przewidywa­nych do podłączenia do odpylacza wraz z podaniem ilości i wymiarów końcówek ssących, danych dotyczących odpylania zawartych w DTR obrabiarek, numeru obrabiarki i numeru linii technologicznej, w której pracuje;
f) określenie współczynnika jednoczesno-ści pracy obrabiarek dla poszczególnych zmian roboczych;
g) ustalenie planu rozmieszczenia maszyn ze wskazaniem miejsc (jednego lub warian­towo kilku) dla lokalizacji odpylacza;
h) określenie dostępności mediów (prąd elektryczny - jaka moc; sprężone powie­trze -jakie parametry; woda -jakie para­metry etc.).

Na podstawie tych danych można ustalić koncepcję rozwiązania systemu odciągowe­go z odpylaczem serii BOWWZ-45. Dalsze doprecyzowanie założeń umożliwia zbudo­wanie pełnej oferty techniczno-cenowej, którą można poddać ocenie potencjalnego inwestora.
Jak widać, współpraca pomiędzy poten­cjalnym inwestorem a producentem odpyla-cza czy całego systemu odciągowego to pro­ces, w którym poprzez cały szereg ustaleń, kolejnych przybliżeń, rezygnacji z jednych założeń na rzecz innych itp. wypracowuje się koncepcję, która prowadzi do rozwią­zania sprawnego technicznie, atrakcyjnego cenowo w momencie inwestycji i akcepto­walnego w zakresie przyszłych kosztów eks­ploatacji.
Dla potrzeb ogólnych doboru urządzeń przyjmuje się najczęściej przedstawione po­niżej parametry:

  * obciążenie materiału filtracyjnego w za­leżności od rodzaju odpadu wynosi od 75 do 150 mVm2/h;
  * trwałość mediów filtracyjnych w zależno­ści od rodzaju odpadu zawiera się w okre­sie od 0,5 do 5 lat;
  * prędkość porywania w ssawach - 25-35 m/s;
  * prędkość transportowa w rurociągach - 20-25 m/s.

Sposób zamawiania
Przed dokonaniem zamówienia polecamy zapoznać się z naszą ofertą ogólną, którą chętnie wyślemy pocztą. Jest ona dostępna również w Internecie - www.aerotech.eu.
Dobrze jest złożyć zapytanie wstępne, na postawie którego będziemy mogli złożyć propozycję rozwiązania wraz z ofertą wstęp­ną. Dalsze dopracowywanie szczegółów pozwoli podjąć decyzję o zakupie urządzenia standardowego lub urządzenia projektowa­nego dla indywidualnych potrzeb.
Wyroby standardowe z reguły są dostępne z magazynu. Elementy instalacji rurowych realizowane są w terminie około 10 dni. Pozostałe zamówienia, z uwagi na indywi­dualny charakter rozwiązań technicznych, AEROTECH realizuje według kolejności wpływu. W zależności od typu urządzenia realizacje trwają od 3 do 10 tygodni. Dla większości przypadków wymagane jest do­konanie przedpłaty w ustalonej wysokości.

Zapraszamy do współpracy.


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone