Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Nie popełniaj błędu, wybierając instalację odciągową

Janusz Wojcieszak, Aerotech: Instalacja odciągowa czy odpylają­ca w zakładach branży drzewnej jest elementem procesu techno­logicznego. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwienie pracy obrabiarek, które coraz częściej bez tej instalacji pracować nie mogą, pracują źle lub zbyt szybko się zużywają (dotyczy to rów­nież narzędzi). Tak więc kwestia doboru instalacji odciągowej jest tak samo ważna jak sprawa do­boru samych obrabiarek. Doboru tego powinno się dokonywać do konkretnego zadania technologicz­nego. Nie ogranicza to w żaden sposób potrzeby elastyczności ani różnorodności produkcyjnej. Oczywiście w celu przeprowadze­nia właściwego doboru systemu odciągowego należy opracować założenia dla tego doboru. Powi­nien je przygotować inwestor. I na tym etapie pojawiają się pierwsze problemy. Zakładając, że inwestor nie musi się znać na technice dotyczącej instalacji odciągowych, powinien on w tym zakresie współpracować z doradcą. Jest dobrze, jeżeli porad udziela firma zajmująca się produkcją systemów odciągowych, gdyż gwarantuje to kompleksowość porady i doświad­czenie praktyczne. Oczywiście doradcą może być dowolny pro­jektant branżowy, niekoniecznie związany z firmą produkującą systemy odciągowe. Wybrany doradca powinien natomiast pozo­stać przy inwestorze od początku do końca inwestycji, gdyż gwaran­tuje to spójność myślenia, ciągłość projektowania czy elastyczne przeprowadzanie zmian. Obecnie można zaobserwować niedobre zjawiska zachodzące na rynku instalacji odciągowych. Inwestor przygotowuje wstępne założenia dla dokonania doboru systemu. Nie są one na ogól kompletne, nie odpowiadają na szereg istotnych zagadnień. Następnie inwestor zwraca się z prośbą o oferty do kilku wybranych przez siebie firm produkujących instalacje odciągo­we. Po ich otrzymaniu, często bez pogłębione analizy, rozpoczyna negocjacje cenowe. Coraz częściej się zdarza, że otrzymane oferty są przesyłane do konkurujących ze sobą firm produkcyjnych w celu uzyskania obniżek cenowych. Sprawy rozwiązań technicznych pozostają poniekąd na uboczu. In­westor nie dokonuje więc wyboru doradcy, z pomocą którego mógłby dokonać doboru instalacji odciągo­wej. Doradcy, który podejmie się trudu poprowadzenia inwestycji od początku do końca. Często w warunkach prowadzenia jedno­czesnego zakupu nowych obrabia­rek, budowy nowych hal, zmiany koncepcji utylizacji odpadu itp. inwestor próbuje uzyskać wiedzę na temat instalacji odciągowych z ogólnych ofert uzyskanych od firm produkcyjnych, decydując samemu o słuszności rozwiązań technicznych i często pod presją atrakcyjnej ceny. Można zaob­serwować dziwne zjawisko złej współpracy pomiędzy inwestorem a dostawcą instalacji odciągowych. Mianowicie, przy rozbudowie zakładu, wymianie na nową lub rozbudowie istniejącej instalacji odciągowej inwestorzy na ogół nie chcą prowadzić rozmów w tej sprawie z dotychczasowymi do­stawcami. Jest to prawdopodobnie skutek przypadkowych zakupów, dokonywanych bez właściwego doboru instalacji, poprzedzonych wyborem doradcy. Wina leży jak zwykle po obu stronach procesu inwestycyjnego. Źle przygotowa­ne założenia dokonania doboru instalacji odciągowej z jednej strony i potrzeba sprzedania za każdą cenę (no, może nie do koń­ca) - z drugiej. Powoduje to, że od samego początku nowo zakupiona instalacja nosi cechy produktu pośledniej jakości. A gorycz po­śledniej jakości zostaje na długo po tym, jak słodycz niskiej ceny pójdzie w zapomnienie.


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone