Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

DOZOWNIKI CELKOWE

W instalacjach odpylających i transportu odpadu dozowniki celkowe są stosowane powszechnie do opróżniania odpylaczy, zbiorników, jako zamknięcia cyklonów i w innych miejscach systemów transportu pneumatycznego.
Dyrektywa 94/9/WE oraz norma zharmonizowana CEN/TC 305 N 0427 obowiązująca od 03 lutego 2004 roku, określają nowe wymagania dla dozowników celkowych.


Dozowniki celkowe atestdozowniki celkowe rys 

Zasada pracy dozowników celkowych przedstawia się następująco:
odpad i pył opadający grawitacyjnie na dno odpylacza/zbiornika trafia do cel (przegród) bębna dozownika, a gdy bęben ten jest w ruchu obrotowym, pył zostaje przemieszczony w tych przegrodach do otworu wylotowego i wysypuje się grawitacyjnie z dozownika, a opróżnione celki bębna przemieszczane są ku wlotowi i ponownie napełniają się pyłem. W czasie pracy dozownika zatrzymany jest przepływ powietrza przez dozownik wywołany różnicą ciśnień pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym dozownika. 
Ta cecha ułatwia ewakuacje odpadów z przestrzeni w której panuje nad- lub podciśnienie, bez strat ciśnienia. Ewakuacja odpadu odbywa się w sposób ciągły. Przestrzenie pomiędzy którymi następuje przemieszczanie odpadu za pomocą dozownika celkowego są zagrożone wybuchem.

Wszystkie wewnętrzne przestrzenie odpylaczy należy zaliczyć do strefy 20.Jeżeli dozownik przemieszcza odpad z odpylacza do systemu transportu pneumatycznego, to jedna jego strona połączona jest ze strefą 20, a druga ze strefą 21. W przypadku ewakuacji odpadu z dozownika do otwartych kontenerów, przyczep czy układów transportu mechanicznego jak przenośniki taśmowe, przenośniki zgrzebłowe czy ślimakowe, jedna strona dozownika połączona jest ze strefą 20, a druga ze strefą 22.
Tak więc z uwagi na występowanie atmosfer wybuchowych po obu stronach dozownika celkowego, wybuch w jednej przestrzeni mógłby się przenieść do drugiej – wymienione wyżej przepisy nakazują wyeliminowanie takiej możliwości.
Dozownik musi więc pełnić, obok swojej podstawowej funkcji technologicznej, rolę biernego układu odcinającego, zapobiegającego rozprzestrzenianiu się fali uderzeniowej ciśnienia eksplozji, płomieni i iskier mogących być źródłem zapłonu.


 

Produkowane przez „AEROTECH”, Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. dozowniki celkowe serii DC 315 spełniają nowe wymagania w tym zakresie, co zostało potwierdzone stosownym Certyfikatem Badania Typu WE nr FTZU 04 ATEX 0020 z dnia 27.07.2004 roku.

Konstrukcja nowej generacji dozowników celkowych zapewnia ich wytrzymałość aż do maksymalnego ciśnienia pred max, które w wyniku badań zostało określone w wysokości 100 kPa. Wytrzymałość ta dotyczy obu stron dozownika, gdyż wybuch może nastąpić zarówno w strefie większego zagrożenia (strefa 20) jak i w pozostałych strefach (21 i 22), z którymi to strefami dozownik jest połączony.

W warunkach badań dozownik testowano w atmosferze wybuchowej pyłu poliestrowego określonego parametrem Kst max = 30 Mpa.m.s-1. co odpowiada klasie wybuchowości pyłu St2. Pyły drzewne zaliczane są do klasy niższej St1.

Warunkiem poprawnego działania dozownika celkowego jest możliwość jego zatrzymania, dla przerwania transportu odpadów (prawdopodobnie w chwili wybuchu już palących się) z jednej przestrzeni do drugiej.
Zatrzymanie to powinno być realizowane przez układy zainstalowane w urządzeniu, w którym dozowniki zabudowano.
Oczywiście „AEROTECH” dostarcza odpowiedni układ sterowania, składający się z przetworników ciśnienia (detektory wybuchu) i centralki sterowniczej, realizujący natychmiastowe zatrzymanie dozownika w chwili narastania wybuchu. Oprogramowanie centralki odbiera sygnały z przetworników ciśnienia i po analizie dynamiki jego przyrostu wysyła sygnał stop do napędu dozownika w pierwszych milisekundach narastania ciśnienia wybuchu.
Elementami bezpieczeństwa  dozowników celkowych są gumowe pióra przegród wału dozownika, które nie dopuszczają do powstania szczeliny pomiędzy nimi a cylindryczną częścią obudowy dozownika.Silnik i przekładnia spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP55 i klasy temperaturowej T4. 


Rysunek gabarytowy dozownika celkowego typu DC
:
dozowniki odpylacze,rysunek gabarytowy

Podstawowe dane techniczne:


Typ
dozownika
DC

Długość
L(mm)

Wydajność (m3/h)
przy 10 obr/min

Moc silnika (kW)

Masa(kg)


DCF15x300

300

5

0,75

100


DCF15x600

600

10

0,75

146


DCF15x900

900

15

0,75

180


DCF15x1200

1200

20

0,75

215


 © aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone