Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Co to za norma?

Na ATEX zostal tylko rok

Dyrektywy unijne o nazwie ATEX w branży drzewnej są pojęciem nadal mało rozpowszechnionym. Określają między innymi kwestie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów odciągowo-odpylających, systemów gromadzenia odpadów i pracy niektórych obrabiarek.

Wiedza branży na temat dyrektyw ATEX okazuje się niewielka. Świadczy o tym fakt, że podczas wystawy Drema w Poznaniu na stoisku firmy Aerotech (producenta systemów odpylających) tylko jedna osoba zauważyła, że wystawca rekomenduje swoje wyroby jako zgodne z powyższymi normami.
Brak wiedzy na ten temat nie zwalania z obowiązku dostosowania eksploatowanych urządzeń i systemów do wspomnianych przepisów, tym bardziej że z dniem 30 czerwca 2006 roku kończy się trzyletni okres przejściowy na wdrożenie dyrektywy. Zostało więc bardzo mało czasu na zapoznanie się z przepisami i ich zrozumienie (około 1000 stron tekstu), wykonanie ekspertyz i dokumentacji, a przede wszystkim zbyt mało czasu na zaplanowanie budżetu do dokonania niezbędnych modernizacji.

Eksperci z importu

Mieszczące się w Polsce duże przedsiębiorstwa produkcji drzewnej, szczególnie z kapitałem zagranicznym, przeprowadzają profesjonalne oceny ryzyka eksplozji. Ekspertyzy te zlecają zagranicznym specjalistom, bowiem takich znają z dotychczasowej współpracy ze swoimi macierzystymi zakładami. Opinie ekspertów są porażające. Na porządku dziennym są stwierdzenia typu: „sytuacja nie jest akceptowalna”, „urządzenia stanowią zagrożenie dla zbyt wielu pracowników”, „nie wydaje się, aby konstrukcje mogły wytrzymać siłę ewentualnej eksplozji”, „zaleca się natychmiastowy demontaż urządzeń”.
Strach pomyśleć, jak ryzyko eksplozji wygląda na terenie mniejszych zakładów i warsztatów rzemieślniczych czy stolarskich. To, że właściciele tych firm stworzyli niezbędną dokumentację jest bardzo wątpliwe.

Brak szkoleń

Dlaczego tak mało uwagi poświęca się dyrektywom ATEX, mimo że zostały wprowadzone w maju 2004 roku? Brak jest odpowiednich szkoleń w tym zakresie, nic w tym względzie nie robią cechy, stowarzyszenia i inne organizacje skupiające producentów z branży drzewnej. Uczelnie i ośrodki naukowe nie włączają się do procesu edukacji w tym zakresie. A przecież pomagając w zgromadzeniu kompletu przepisów dotyczących zagadnień wybuchowości w przemyśle drzewnym, organizując odpowiednie szkolenia, wykonując ekspertyzy i dokumentacje można po prostu zarobić.

W Europie Zachodniej nowe przepisy wynikające z dyrektyw ATEX zostały wprowadzone po pięcioletnim okresie przejściowym. Tamci przedsiębiorcy mieli więc nieporównywalnie więcej czasu nie tylko na zapoznanie się z nimi, ale także na dokonanie planów inwestycyjnych. Dlatego na naszym rynku mamy taką ilość używanych maszyn, odpylaczy, zbiorników itd.

Zmiana okładki

Od czerwca br. status Polskiej Normy PN-EN 12779:2005 (U) uzyskała norma europejska (opublikowana w grudniu 2004 roku) o tym samym numerze. Została wprowadzona metodą uznaniową, czyli z okładką w języku polskim, natomiast jej treści nie przetłumaczono. Polski Komitet Normalizacyjny ma teraz dużo czasu na przygotowanie projektu tłumaczenia, jego zaopiniowanie i wdrożenie. Przedsiębiorcy tego czasu nie mają, a norma ta jest bardzo istotna, bowiem mówi o systemach ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłów. Omawia działania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań co do tej kwestii.
Mimo że stosowanie norm nie jest obowiązkowe, to jednak spełnienie zawartych w nich postanowień powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo spełnienia wymagań obowiązkowych Dyrektyw.

Jasna terminologia

Wiadomo już będzie m.in., które cząstki drzewne będą zaliczane do wiórów, a które do pyłów, czym różni się zbiornik na odpady od kontenera oraz co to jest silos. W treści można przeczytać, co to jest system wygarniania silosu i czym się różni od systemu opróżniania. Wyjaśniono różnice pomiędzy prędkością porywania i prędkością powietrza w przewodzie oraz wiele innych.
Omówiono tam również bezpieczne systemy sterowania, ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, ochronę przed pożarami i wybuchami z uwypukleniem potencjalnych źródeł zapłonu. Z tekstu normy dowiemy się także o ochronie przed hałasem, zagrożeniami wynikającymi z emisji wiórów, pyłów i gazów itd.

Dokąd po informację?

Wejście Polski do Unii Europejskiej jest związane z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów Wspólnotowych. Wszystko byłoby w porządku, gdyby administracja zwróciła większą uwagę na swoją politykę informacyjną. Dokładnych informacji na temat Dyrektyw ATEX, a także innych przepisów można uzyskać w firmie Aerotech, która produkuje profesjonalne systemy odpylające. Zajmuje się również dostosowaniem funkcjonujących już w zakładach starych instalacji według wymagań omawianych Dyrektyw.

2005-07-10 opr. (obar) Gazeta Przemysłu Drzewnego, lipiec 2005


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone