Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

ODPYLANIE MASZYN : Energochłonny element procesu technologicznego

Separatory i wentylatory w instalacji odciągowej

Oczyszczanie powietrza to ostatnia z trzech funkcji współczesnej instalacji odciągowej, w której tkwią rezerwy energetyczne.

Funkcję oczyszczania powietrza realizuje się w separatorach (odpylaczach) różnego typu. Separatory, w których proces oczyszczania powietrza zachodzi na suchych warstwach porowatych, tkaninowych, włókninowych lub podobnych, dają pewne możliwości zaoszczędzenia energii. Równolegle z tymi odpylaczami należy rozpatrywać sprawność energetyczną współpracujących z nimi wentylatorów ciągu.
Odpylacze nadciśnieniowe współpracują z transportowymi wentylatorami ciągu. W instalacjach z separatorem nadciśnieniowym transportowe wentylatory ciągu umieszczone są pomiędzy obrabiarkami a separatorem. Cała transportowana masa odpadu przechodzi przez wnętrze wentylatorów. Ich konstrukcja musi wytrzymać napływ masy odpadu, czasami większych kawałków, wnętrze wentylatorów i ich wirniki nie mogą oblepiać się odpadem (wirniki samo-oczyszczające się) itp. Z tych powodów sprawność energetyczna wentylatorów tego typu jest o kilkanaście procent niższa niż wentylatorów do czystego powietrza.
Odpylacze podciśnieniowe współpracują z wentylatorami czystego powietrza. W instalacjach z separatorem podciśnieniowym wentylatory umieszczone są za nim. Masa odpadu od obrabiarek trafia bezpośrednio do separatora, a powietrze użyte do transportu tej masy, po oczyszczeniu, wyciągane jest z jego wnętrza wentylatorem czystego powietrza. Z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedniej sztywności konstrukcji, do produkcji separatorów podciśnieniowych zużywa się więcej stali niż w separatorach nadciśnieniowych.
Oba typy urządzeń są produkowane przez Zakład Urządzeń Techniki Powietrza „AEROTECH”. Ich doboru dokonuje się stosownie do konkretnych potrzeb inwestorów.
O sprawności energetycznej samych separatorów decyduje opór przepływu przez te odpylacze. Opór ten zależy od prędkości przepływu, rodzaju odpadu (jego struktury ziarnowej), rodzaju użytego medium filtracyjnego, sposobu i skuteczności przyjętej metody regeneracji mediów filtracyjnych itp. Właściwy dobór wszystkich tych parametrów do konkretnego zadania decyduje o uzyskanej sprawności energetycznej separatora. Rozwiązania uniwersalne oznaczają uśrednienie sprawności energetycznej odpylaczy, a indywidualizacja rozwiązań powoduje jej zwiększenie.
Analizując wszystkie trzy funkcje współczesnej instalacji odciągowej - bezpośrednia obsługa obrabiarki, transport pneumatyczny, oczyszczanie powietrza - można stwierdzić, że w zakresie oczyszczania powietrza tkwią mniejsze rezerwy energetyczne związane z ze sprawnością samych urządzeń niż w transporcie pneumatyczny i bezpośredniej obsłudze obrabiarek. Jednak nie do przecenienia jest możliwość znacznych oszczędności energetycznych tkwiących w olbrzymich masach ogrzanego powietrza przemieszczanego w instalacjach odciągowych. Wysoka skuteczność oczyszczenia tego powietrza daje w większości przypadków możliwość jego nawrócenia do przestrzeni produkcyjnych wraz z zawartym w tym powietrzu ciepłem, obniżając nakłady energetyczne na ogrzewanie przestrzeni produkcyjnych w sezonie grzewczym. Mamy tu do czynienia z pośrednim obniżeniem energochłonności - dla zakładu jako całości, a nie tylko w ramach systemu odciągowego.
Kompleksowe obniżenie energochłonności instalacji odciągowej to zbiór szeregu działań mających swój początek w modernizacji systemów odbioru odpadu w samych obrabiarkach, poprzez modernizację separatorów do bezpośredniej obsługi tych obrabiarek, podniesienie koncentracji transportu pneumatycznego oraz stosowanie odpylaczy podciśnieniowych z wentylatorami czystego powietrza.


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone