Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Prasa o nas

Artykuły i certyfikaty:

Akcesoria, które ułatwiają obsługę instalacji odciągowych

W instalacjach odciągowych obok urządzeń podstawowych, takich jak odpylacze, wentylato­ry, system przewodów rurowych itp., znajdują zastosowanie róż­norodne urządzenia techniczne stanowiące uzupełnienie tych instalacji. Są one stosowane albo w celu podniesienia efektywności dzia­łania, albo w celu poprawienia wygody obsługi instalacji odcią­gowych.
W zależności od obrabiarek i ich wymogów firma Aerotech pro­ponuje stosowanie różnego typu akcesoriów.

Centrum obróbcze CNC
Z uwagi na ruch głowicy, do pod­łączenia centrum obróbczego CNC do stałego systemu rurowe­go stosowane są przewody ela­styczne. Przewody te ze względu na konieczną długość oraz panu­jące w nich podciśnienie często ulegają uszkodzeniom z powodu ich skręcania, przeginania oraz odkształcania. Dla poprawy ich warunków pracy stosowane są obrotnice i wózki szynowe. Obrotnica to urządzenie eliminu­jące skręcanie przewodu elastycz­nego. Dzięki systemowi łożysk jedna część obrotnicy jest stała i podłączana do systemu rurowe­go, natomiast druga może swo­bodnie wykonywać ruch obroto­wy - podłącza się do niej przewód elastyczny. Obrotnica zapewnia więc możliwość obrotu przewo­du elastycznego bez konieczności jego skręcania. W dużych obrabiarkach obrotnice powinny być stosowane na obu końcach prze­wodu, zarówno od strony głowi­cy, jak i od strony stałej końcówki systemu rurowego. Do obrabiarek o znacznych roz­miarach stosuje się wózki szyno­we, poruszające się na prowadni­cach (szynach). Do wózków tych mocuje się przewody rurowe sta­łe, połączone pomiędzy sobą prze­wodami elastycznymi. Stosuje się od jednego do kilku wózków, w zależności od długości skoku, jaki wykonuje głowica centrum. Zastosowanie tego rozwiązania ogranicza długość głównego prze­wodu elastycznego i tym samym eliminuje jego podatność na prze­ginanie i odkształcanie.

Pilarka panelowa
Ssawy umieszczone na belce do­ciskowej pilarki panelowej wyko­nują niewielki ruch, tak więc ich podłączenie do stałej instalacji rurowej za pomocą krótkiego odcinka przewodu elastycznego rozwiązuje problem. Warto zastosować tylko jeden przewód elastyczny z uwagi na fakt, że przewody tego typu posiadają duży opór przepływu w porównaniu z przewodami rurowymi. Jeżeli więc na belce dociskowej jest kilka ssaw, to należy je połączyć stałą instalacją rurową przymocowaną do belki i dopiero jej koniec połączyć jednym przewodem elastycznym z końcem instalacji ssącej. W obrabiarkach tego typu często występuje problem gromadzenia się w przewodach rurowych długich i wąskich kawałków ciętego materiału.Wyczystka rewizyjna z otwieranym włazem jest prostym urządzeniem umożliwiającym okresowe oczyszczenie przewodu rurowego i opróżnienie go ze zgromadzonego tam odpadu. Wyczystki te są produkowane we wszelkich średnicach, mogą więc być stosowane również w głównych ciągach instalacji rurowej, umożliwiając nadzór nad czystością tych przewodów.

Trak taśmowy
Z uwagi na swoją konstrukcję obrabiarka ta jest trudna do podłączenia do instalacji odciągowej. Doczepiane do wózka jezdnego traka proste odciągi workowe tylko częściowo rozwiązują problem. Ssawa liniowa firmy Aerotech jest urządzeniem umożliwiającym ciągły odbiór odpadu z traka taśmowego oraz jego wygodne podłączenie do stałej instalacji odciągowej. Wózek traka podłączony jest do ruchomej ssawy, która na specjalnych prowadnicach po-; rusza się wzdłuż traka. Uszczelki i gumowe ssawy liniowej gwarantują szczelność połączenia. Ssawa liniowa może być mocowana do konstrukcji traka (jeżeli konstrukcja obrabiarki na to pozwala) lub wzdłuż traka, bezpośrednio do podłoża. Mocowanie ssawy liniowej należy przeprowadzić w sposób, który nie utrudnia poru­szania się obsługi wzdłuż traka.

Oklejarka
W celu oddzielenia odpadu drzew­nego od odpadu z tworzyw sztucz­nych należy stosować separatory punktowe. Separatory te wykonu­je się w wielu modelach i rozwią­zaniach technicznych, często projektowanych indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb. Pod­łącza się je pomiędzy ssawę obra­biarki a końcówkę instalacji ruro­wej. Separator należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym jego ob­sługę i okresowe usuwanie odsepa­rowanego odpadu. Separatory znaj­dują zastosowanie w wielu innych obrabiarkach.

Szlifierka szerokotaśmowa
Podłączenie tej obrabiarki do sta­łej instalacji rurowej powinno być wykonane z zastosowaniem kom­pensatorów drgań, które skutecz­nie ograniczają przenoszenie się drgań stałej instalacji rurowej na obrabiarkę. Gdyby na maszynę przenosiły się nadmierne drgania, wysoka dokładność szlifowania mogłaby zostać ograniczona. Zwy­kle stosowane są krótkie odcinki przewodów elastycznych. Jednak ich opory przepływu skłaniają do zastosowania kompensatorów drgań. Powinny być one stosowane w wielu innych miejscach instalacji odciągowej, od wentylatorów ciągu poczynając.

Wentylatory ciągu
Do współpracy z wentylatorami ciągu Aerotech oferuje szereg akce­soriów. Należą do nich m.in. ramy antywibracyjne, które są wykona­ne z profili stalowych i stanowią element pośredniczący pomiędzy konstrukcją wentylatora a podło­żem. Rama przymocowana jest do podłoża za pośrednictwem wi-broizolatorów. Ich rozmieszczenie jest dopasowane do masy wenty­latora, jego figury oraz rodzaju na­pędu (bezpośredni, sprzęgłowy, pasowy). Rama anty wibracyjna i kompensatory drgań skutecznie eliminują przenoszenie się drgań (pochodzących od wentylatora) na stałą instalację rurową. Obudowy dźwiękochłonne i kana­łowe tłumiki hałasu uzupełniają listę akcesoriów związanych z wen­tylatorami ciągu.

Usuwanie i gromadzenie odpadu
Odpad odseparowany od powietrza w odpylaczu powinien być z niego usunięty i następnie przetranspor­towany do miejsca gromadzenia. Duże instalacje odciągowe rozwią­zują kompleksowo te zagadnienia. W instalacjach małych, często przebudowywanych i rozbudowy­wanych, problemy związane z od­padem rozwiązywane są w sposób doraźny, a nawet przypadkowy. Przenośniki ślimakowe pomagają w przemieszczaniu odpadu. Uni­wersalna konstrukcja produkowa­nych przez Aerotech przenośni­ków pozwala na ich zastosowanie w różnych położeniach pracy. Za ich pomocą można odbierać odpad od odpylaczy i przemieszczać go do zasobników zlokalizowanych w kotłowniach. Możliwe są do wy­konania konstrukcje przenośników współpracujące z odpylaczami, w których odpad jest obecnie gro­madzony w workach. W zakładach, w których odpad gro­madzony jest w kontenerach, firma Aerotech proponuje zastosowanie rozgarniaczy zgrzebłowych. Punktowy zasyp odpadu do kontenera skutkuje tym, że po utworzeniu się stożka trzeba ręcznie przesuwać odpad w przestrzeni kontenera w celu jego wypełnienia. Rozgarniacz zgrzebłowy zaś rozprowadza odpad równomiernie.


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone